Reklamasjonsrett

Reklamasjon

Villa Europa Inc. gir 2 års reklamasjonsrett på alle produkter som selges på villaeuropa.no. Reklamasjonsretten dekker funksjonsfeil, material- og fabrikasjonsfeil på de varene du har kjøpt hos Villa Europa. Vi får våre produkter fra noen av Europas mest anerkjente produsenter og garanterer derfor for kvaliteten.

Oppdages en feil eller mangel på produktet må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok varen. Dersom varen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere to år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss på service@villaeuropa.no.

Dersom det foreligger en mangel ved produktet, og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene, kan forbrukeren gjøre gjeldene følgende mangelsbeføyelser:

  • Holde deler eller hele kjøpesummen tilbake.
  • Under visse forutsetninger velge mellom retting og omlevering.
  • Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig.
  • Kreve erstatning.